Landsbygdspolitiskt Program

Vänsterpartiet i Vadstena antog i maj 2016 ett landsbygdspolitiskt program. Texten publiceras här i sin helhet med mindre redaktionella ändringar.

 

Utveckla hela Vadstena!

Helhetsperspektiv är nödvändigt för en levande landsbygd

Det finns hos många vadstenabor en stark önskan att kommunen ska växa och utvecklas på ett för alla invånare gynnsamt sätt. För att en politisk led- ning i den riktningen skall vara möjlig, krävs en helhetsbild där alla delar av kommunen ingår.                                                                                                                       Den helheten måste skapas från en utgångspunkt där alla innevånares grund- läggande behov tillgodoses. Trygghet inom vård, omsorg, förskola och skola, kommunikationer och arbetstillfällen. Kulturutbud och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga i var och ens närområde och i första hand inriktas på innevå- narna året runt. Det räcker inte med att satsa på Vadstenas innerstad under sommaren där majoriteten av invånarna faktiskt inte bor. Trots detta är näs- tan all samhällsservice och handel förlagd till området innanför Rännevallen.

Utanför tätorten Vadstena är Borghamn den största orten. Där bodde för tio år sedan cirka 250   människor och nu har befolkningen minskat till cirka 150. Borghamn har förvandlats från tätort till småort på ett decennium. Trenden är densamma för andra mindre orter utom för centrala Vadstena.

Politiska beslut som nedläggningen av Rogslösa skola och Östgötatrafikens planer på att försämra bussförbindelserna med Borghamn medför att den negativa utvecklingen riske- rar att fortsätta. Det blir helt enkelt besvärligare att bo och leva i Borghamn och trakten däromkring.                                      

Vänsterpartiet har visionen om ett samhällssystem där alla människors behov tillgodoses. Det gäller både fri– och rättigheter och ekonomisk rättvisa. Vinstbegäret ska inte styra över allas vardag. Det gäller på lång sikt och i den praktiska politiken för en nära framtid.

En Borghamnsvision

Här följer en vision över hur det exempelvis borde kunna vara i Borghamn! En vision som bygger inte bara på möjliga politiska beslut i kommunfullmäktige, utan också på att före- ningsliv, människornas initiativ, och kreativa idéer tas tillvara och ges politiskt stöd!

- Den kommunala skolan i Rogslösa öppnas igen. Den är en viktig och nödvändig del i utvecklingen av kommunens södra del.                                                                                              - Kommunikationerna mellan Borghamn och tätorterna Vadstena och Ödeshög säkras. Om det är nödvändigt bildas ett kommunalt ägt bolag, med storleks - och miljöanpassade fordon, som kan tillgodose både det behovet och behovet av en ”gratisbuss” i tätorten Vadstena.                                                                                                                                                    - Cykelväg byggs mellan Vadstena tätort och Borghamn.                                                               - Affären/kiosken i Borghamn bör kunna få möjlighet att hantera postförsändelser samt bli ombud för både Apoteket och Systembolaget.                                                                              - Bygdegården kan användas för kulturevenemang med ekonomiskt stöd och marknads- föring via Kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena.                                                                 - En bioverksamhet som också innefattar livesändingar av konserter och teaterföreställ-ningar av den typ som finns i Boxholm kan förläggas dit. Bussturer enligt ovan nämnda system kan ordnas till föreställningarna.                                                                                           - Samhällsservice utvecklas på orten. I ett första steg öppnas en filial till kommunens medborgarservice någon halv- eller heldag i veckan. Borghamnsbor får tillgänglighet till en reception där det finns ett ansikte och ett par öron som representerar kommunen.          - Hemtjänst och hemsjukvård ges en station i Borghamn att utgå från någon eller några dagar i veckan. Detta minskar restider för personalen som då snabbare kan vara på plats och ägna mer tid åt sina brukare.                                                                                                         - Social service inom individ- och familjeomsorgen utvecklas efter samma principer.            - En stor del av innevånarna i Borghamn är äldre, därför öppnas ett behovsanpassat äldreboende på orten.                                                                                                                             - Borghamns historia, kulturhistoria och natur tas tillvara i föreläsningar och guidade turer. Exempel på områden är den historiska gravsplatsen, stenbrottens betydelse, na- turmiljön och närheten till Omberg och mytologin kring berget. Under turistsäsongen genomförs bussturer till guidningar och föreläsningar med hjälp av kommunal mark- nadsföring.                                                                                                                                                  - Ett motionscentrum erbjuds med kommunalt stöd.                                   -Hamnanläggningen rustas upp till att bli en attraktiv småbåtshamn med offentlig toalett och turistkarta i anslutning. En husbils- och husvagnsparkering inrättas i anslutning till hamnen.

 

Politiskt program för Borghamn och Vadstenas landsbygd

- Den landsbygdspolitiska arbetsgrupp som nu är knuten till kommunstyrelsens utökas med engagerade personer från kommunens ytterområden och från föreningslivet. Gruppen informerar regelbundet kommunfullmäktige om sim verksamhet.

 - Kommunala möten hålls i kommunens ytterområdena där de politiska partierna redo-visar sina förslag och idéer om landsbygdens utveckling.

 - En plan skapas för hur Borghamn/Rogslösa och andra ytterområden ska kunna utvecklas.

 - De allmänna kommunikationerna till Borghamn förbättras. Återinför ”gratisbussen” och låt den trafikera sträckan Vadstena - Borghamn.

 - Ompröva nedläggningen av Rogslösa skola och starta upp den igen i kommunal regi. En skola i området är en av de hörnstenar som behövs för att Borghamn/Rogslösa ska kunna växa.

 - Utred hur enheter inom äldreomsorg och annan social service kan etableras i Borghamn. En särskild grupp inom hemtjänsten bör också kunna etableras för att öka tillgänglighe-ten. Sådanainsatser skapar både en förbättrad service och ger fler arbetstillfällen.

Vänsterpartiet i Vadstena                                                                                                                     22 maj 2016