Här redovisar vi några av våra insändare samt motioner och skrivelser till kommunfullmäktige

2019-02-27

Vänsterpartiet överklagar beslut

Vänsterpartiet i Vadstena överklagar beslutet i Vänersborgs Tingsrätt om att låta flygvapnet öka sitt skjutande i Vätten. 

Vadstena 2018-05-16

 

Motion om 6-timmars arbetsdag

Vadstena kommun har inlett ett arbete för rätt till heltidsanställning som norm för kommun-anställda. Detta är bra även om tidsperspektivet kan tyckas vara långt innan den beräknade målgången som ligger flera år framåt i tiden. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

I nuläget arbetar många kommunanställda deltid. Av de deltidsanställda är 93 % kvinnor och en mycket stor andel av dem finns inom äldreomsorgen, hemtjänsten inräknad. Orsakerna till detta kan vara flera, men säkerligen spelar schematekniska problem in eftersom mycket arbete sker på oregelbundna och obekväma arbetstider.

En annan orsak till den stora andelen deltider torde vara arbetets beskaffenhet. Arbetet inom äldreomsorgen är sannolikt det tyngsta arbete som utförs inom kommunen. Det är fysiskt tung och psykiskt krävande. Det kräver stor kompetens vid bemötande av såväl brukare som anhöriga. Detta medför att många anställda känner att de inte orkar arbeta heltid som verk-samheten nu är beskaffad.

Följderna av detta är att de deltidsanställa bland mycket annat får finna sig i lägre inkomster, att ofta bli inringda med kort varsel och därtill kommer att drabbas av sämre pensioner i framtiden.

Noteras bör också att det här handlar om kvinnodominerade yrken låga löner som naggas ytterligare i kanterna av deltidsanställningarna.

Väger man samman vad allt detta innebär måste man som jag ser det kombinera den så kallade heltidsresan med en arbetstidsförkortning där 6 timmars arbetsdag blir heltidsnorm. Detta är nödvändigt för att personalen ska orka utföra ett bra jobb med anständiga arbets-villkor vilket också kommer brukarna tillgodo eftersom det möjliggör en kvalitetsökning i verksamheterna.

Jag yrkar därför:

 • att införandet av 6-timmars arbetsdag som heltidsnorm tas med i den så kallade heltidsresan,
 • att arbetet med heltid som norm snabbas upp avsevärt,
 • att kontakter tas med andra kommuner i landet där 6 timmars arbetsdag håller på att införas/har införts inom olika verksamheter i syfte att få del av deras erfarenheter.

För Vänsterpartiet i Vadstena

Dag Källman

 

2017-12-01

ÄLDREOMSORGEN ÄR HUVUDSAKEN

På det senaste kommunfullmäktigemötet i Vadstena kom frågan om trygghetsboende upp till diskussion. Det framställdes av moderaternas Arne Sjöberg som om trygghetsboendet vore en form av social omsorg som skulle kunna avlasta resten av äldreomsorgen. Så är inte fallet.

Trygghetsboende är ingen del av den kommunala äldreomsorgen, det regleras inte i någon sociallagstiftning. Trygghetsboende är ett boende som är anpassat för äldre. Skall boendeformen få någon form av statligt stöd så skall de som bor där vara minst 70 år. Boendet innebär också en viss lägenhetsanpassning och det finns krav på bland annat gemensamhetslokal och någon form av boendevärd. Det här innebär att boendet blir ganska dyrt. Lägenhetsanpassningen, gemensamhetslokalerna och personal är kostnader som tillkommer och de läggs oftast på hyran.

Det som är viktigt i nuläget är att vi diskuterar hur äldreomsorgen ska se ut i Vadstena. Vänstern anser att kommunen behöver ta ett långsiktigt och samlat grepp om vilka behov och intressen som finns. Det är den stora och viktiga frågan!

Äldreomsorg innefattar allt från hemtjänstinsatser, avläsning, dagverksamhet, särskilda boenden etc. Vissa platser på särskilda boenden är vikta till personer med demenssjuk-dom, liksom viss hemtjänst och dagverksamhet. Det tycker vi är bra då vi vet att inte bara antalet äldre person generellt ökar utan som en följd därav också antalet med demens-sjukdom. Kanske behövs också andra former av äldreomsorg? Vilka personella resurser behövs? Hur satsar vi på kompetens, kvalitet och ledarskap för att kunna ge god vård och omsorg. Fungerar samverkan mellan socialtjänst och hälsosjukvård på ett sätt som gagnar den enskilda? Låt oss diskutera det istället. Det är socialnämndens och kommunens stora utmaning!

I en MVT- intervju säger Anders Hedeborg (S) apropå kraven på behovsutredning av trygghetsboende att: "Jag tror inte vi behöver det helt enkelt".                                                     Sedan när fattar socialdemokrater stora och viktiga beslut baserat på att man tror någonting? Självklart kan man inte fatta så viktiga beslut enbart på grund av vad man tror!

Arne Sjöberg säger i en annan intervju: "Eftersom det här är ett trygghetsboende, som är en verksamhet som är främmande för VFAB som bara hyr ut vanliga hyresrätter och lokaler, så tyckte vi att en markanvisningstävling skullevara det lämpligaste." Detta skulle innebära ett återköp av marken.

Varför sälja den enda byggbara mark som VFAB har för närvarande till privata intres-senter? Trygghetsboende är ju just bara lägenheter som i viss mån är anpassade efter äldres behov.

Redan idag fungerar gamla Asylen som ett informellt seniorboende. Där finns närhet till centrum, bibliotek mm. Vi har svårt att se att behovet av ett trygghetsboende är stort. Men undersök gärna intresset. Skulle det visa sig att det finns ett genuint och stort intresse så varför skulle inte VFAB kunna bygga ett trygghetsboende, även om företaget tidigare inte haft den typen av bostäder?

Vänsterpartiet i Vadstena ser, i skrivande stund, ingen anledning att ändra tidigare beslut ang ående byggnation på den så kallade kolonitomten på Kalkhagen.

Det är det långsiktiga och samlade greppet om framtida behov av äldreomsorg som är det viktiga - och inte ett förhastat beslut om trygghetsboende baserat på troende!

Kommunalpolitiska gruppen                                                                                               Vänsterpartiet i Vadstena                                                                                                                      Ingvar Frid, Anita Källman,                                                                                                                  Dag Källman och Gun Möller

 

 

Vadstena 2017-11-30

UTFORMNINGEN AV RÅDHUSTORGET

Vår utgångspunkt är att torget skall bli bilfritt året runt och att det utformas därefter.

Självklart måste varuleveranser och nyttotrafik (sopbilar, gatustädning och utryckningsfordon) kunna komma fram, men det behöver inte markeras några speciellt några körbanor på torget för det. Bara att man håller nödvändiga ytor fria.

Trafiken på gatorna mellan Rådhustorget och Storgatan är lite knepig, men vi uppfattar att infart till detta område kan ske som i dag via Klostergatan och att man kommer ut därifrån samma väg eller via Sjögatan. Att man stänger av infarten via Rådhustorget bör inte hindra boende i området att kunna nå sina må lpunkter (bostäder). Behovet av ett i princip trafikfritt torg är överordnat.

Apotekets tillgänglighet med bil ordnas då med handikapparkering och en extra parkering mellan bankhuset och Stadsmuseet där Krabbegatan mynnar i torget.

I övrigt anser vi att torget skall ha en slät och fri yta med granitblock som på storgatans mittersta del. Inget onödigt mönster.

Torget är rätt litet och man bör lyfta fram de olika byggnaderna från olika århundraden utan on ödiga mönster på torgets yta.

Inga markeringar i form av annan stensättning i form av kullersten och gatsten. Om man måste kan man arrangera rabatter med kullersten eller dyligt närmast de hus där man vill.

Att torget utformas utan parkeringar eller körfält för att undvika störningar av serveringar och folkliv sommartid innebär att man inte kan tillåta trafik på torget med privatbilar under resten av  året heller. Och behovet av detta lär dessutom minska när vinterhalvårets lugn infinner sig. Avstånden är korta och det finns numera gott om parkeringar i torgets närhet.

Torget bör ha en större yta som hålls helt öppen för olika evenemang som Knäppen och marknader som Kyndelmässomarkand och julmarknad med bodar (typ Stortorget i Gamla Stan i Stockholm) med många fler evenemang. På andra delar av torget skall det sommartid finnas plats för restaurangernas gatuserveringar som i dag. Men det behöver inte innebära någon annan markberedning än resten av torget, släta stenblock. Vilket innebär att serveringarna kan utökas eller minskas efter behov kommande  år.  En dylik sparsmakad utformning av torget och dess yta möjliggör möblering med sittgrupp eller blomsterkrukor efter önskemål och behov från tid till annan. Därutöver är ett förslag att man utanför Stadsmuseet på nuvarande gräsyta kan sätta upp några tavlor som berättar om byggnaderna kring och dera historia och även om man så vill ytterligare något om stadens historia. Detta som ett sätt att annonsera Stadsmuseet och leda in fler besökare dit. Utformningen kan likna den som besökscentrum vid Rök har. Om man vill kan någon eller några montrar också finnas där för att ställa ut historiska förem ål från museet. Museet har en rätt anonym fasad och kunde hjälpas att bli mera synligt. Torget skall vara levande året runt med evenemang och eventuell kommers i form av torghandel. Användningen av torget året runt bör samplaneras med hur man använder Stortorget så att de kompletterar varandra och bidrar till ett naturligt flöde av folk och besökare från Rådhustorget utefter Storgatan ända till Rådtornet. Detta bör hjälpa affärerna efter gatan att frodas och överleva.

När det gäller Apotekstomten bör den kunna öppnas upp genom att man tar bort nivåskillnaden vid Krabbegatan så att man kan gå fritt in till Stadsmuseet och området på tomten. Då kanske lusthuset skall flyttas och om man som några föreslagit skall flytta dit skomakarstugorna kan det ske på gräsmattan bakom nuvarande byggnader så att området blir öppet och lättillgängligt.

För Vänsterpartiet/Ekogruppen    

                                                           

Vadstena 2017-03-02

Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Magnus Gustafsson

Verksamheten vid Vadstena Kommuns HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar bedrivs sedan starten 2011 med medel som tillhandahålls av Migrationsverket. Sedan starten har det med något undantag varit endast en sporadisk redovisning av utfallet mellan kostnader och intäkter för verksamheten.

Vanligtvis har man nöjt sig med att inom socialnämndens ekonomiska uppföljningar konstatera att kostnaderna täcks via avtal med Migrationsverket. Detta är enligt min mening bristfälligt och oacceptabelt. Går verksamheten med överskott ska det redovisas i krontal, går den med underskott ska det också redovisas i krontal.

Finna det ett överskott ska det enligt min mening redovisas var detta överskott placeras inom kommunen. I det andra fallet ska det redovisas varifrån underskottet täcks.

I socialnämndens uppföljning 2017-06-07 redovisas att 2 199 tkr av "kvarvarande medel från Migrationsverket" har placerats för olika ändamål. Av den summan sägs 849 tkr ska användas "för en budget i balans för socialnämnden".

Vidare nämns att det i februari 2017 kom "ett större ersättningsbelopp som enligt den information som erhållits avsåg 2016. Detta belopp finns bokfört på ett balanskonto".

Mina frågor till socialnämndens ordförande är utifrån detta följande:

 1. Hur är utfallet årsvis i krontal för verksamheten 2011-2016?
 2. Var finns eventuellt överskott placerat/alternativt hur har eventuellt underskott täckts?
 3. Hur stort är det "större belopp" som kom i februari 2017 och på vilket balanskonto är det placerat?
 4. Är de 849 tkr av kvarvarande medel tänkta att användas till andra delar av socialnämndens verksamhet för att få en budget i balans och är det i så fall tillåtet när pengarna är avtalade för just HVB-verksamhet?

Dag Källman Vänsterpartiet

 

Vadstena 2017-09-13

Motion gällande information om kommunal och regional rösträtt för icke medborgare

I Sverige gäller att alla här mantalsskrivna som har fyllt 18 år har rösträtt i kommun- och regionfullmäktige men inte till riksdagen, även om medborgarskap saknas. Det är därför av vikt att Vadstena kommun tar ansvar för att informera alla berörda om denna rättighet och att informationen delges berörda invånare på de olika språk som är aktuella.

Utifrån detta yrkar jag på följande:

 • Att kommunen framställer ett skriftligt material om hur valet gär till och vad det innebär att genom val utöva sin demokratiska rättighet att utse företrädare i kommun och regionfullmäktige. I materialet bör särskilt tydliggöras att rösträtten gäller såväl män som kvinnor, att röstningen är hemlig, hur poströstning går till, m.m.
 • Att detta material förutom att delges direkt berörda, även sprids på högstadiet, gymnasiet och inom SFI-undervisning, samt att det görs tillgängligt på bibliotek, medborgarservice och på Vadstena kommuns hemsida.

  Dag Källman, Vänsterpartiet

 

Vadstena 2017-05-15

Motion angående skapande av ett                         Vadstena Kulturhus

Vadstena är en stad som ibland ges epitetet ”Östergötlands kulturhuvudstad”. Vi har Internationella Vadstenaakademien och Shakespeare på gräsgården. Till detta ger kommunen ett visst ekonomiskt stöd. Dessutom har vi emellanåt olika event och konserter på Vadstena slotts borggård. Kulturevenemang som vadstenaborna förvisso kan besöka men som i första hand vänder sig till en publik utanför kommunens gränser. Stora evenemang som sommartid drar en stor publik men som knappast lockar hit nya kommuninnevånare.

Har kommunen en ambition att vara en riktig kulturstad räcker det inte med att kunna erbjuda sommarevenemang avsedda för turister och tillfälliga besökare. En riktig kulturkommun kräver åretomkultur till alla sina invånare. En plats där människor kan mötas och där de kan möta bildkonst, musik, film, dans, teater och litteratur. En plats där lokala konstnärer, musiker, körsångare, dansare och teaterfolk både kan mötas för att inspireras för att utvecklas och utöva sin konstart. En plats där besökande kulturutövare - musiker, poeter, teatergrupper och konstnärer - får en plats som är väl anpassad till kulturell aktivitet.                                                                                                                                En plats där barn kan inspireras och utvecklas och en plats där turister och tillfälliga besökare han få sin dos av kultur.

Ett centralt beläget kulturhus skulle kunna möta alla dessa önskningar. Ett kulturhus med en levande lokal- och gästande kultur skulle bli en viktig del i vadstenabornas liv och utgöra en lockelse för nya kommuninvånare. Ett sådant lokalt placerat kulturhus skulle lyfta kommunen. Ett sådant centralt beläget kulturhus skulle kunna vara den gamla Sankt Persskolan.

Kort sagt:

Vänsterpartiet vill att Sankt Persskolans gamla byggnad (A-huset) skall göras om till ett kulturhus till gagn för hela Vadstenas befolkning.

Därför yrkar jag på:

-  att Sankt Persskolans gamla byggnad byggs om till ett Vadstenas Kulturhus  

För Vänsterpartiet i Vadstena

Dag Källman

 

 

Vadstena 2017-03-01

Motion ang. rekreationsområde på fastigheten 4:44 vid Lastköpingsgatan, Vadstena

Kommunstyrelsen har i Svar på samråd Vadstena 4:44, Dnr KS/2016:230, föreslagit att det gräsbevuxna området vid Lastköpingsgatan ska bebyggas med bostäder.

Vadstena har ett unikt naturskönt läge vid Vätterns strand. Tillsammans med den histo-riska bebyggelsen är detta stadens främsta attraktion för besöksnäringen. Vätterstranden är också ett mycket viktig som rekreationsområde för befolkningen. Staden är på alla andra sidor omgiven av jordbruksmark vilken inte är tillgänglig för allmänheten. Därför måste alla områden nära stränderna, i enlighet med strandskyddets intentioner, värnas och inte bebyggas.

Det obebyggda området norr om vattenverket, öster om Lastköpingsgatan är mycket lämpligt som område för lek och rekreation. Läget nära stranden vid Lastköpingsgatans slut och i anslutning till grönområdet österut mot Tycklinge Udde, ger förutsättningar för en attraktiv badplats nära staden, tillgänglig också för barn, äldre och andra som inte är bilburna. Med lekredskap för barnen, en öppen gräsyta, några skuggande träd och buskar som avgränsning kan man skapa ett mycket attraktivt område. En enkel toalett och skärmväggar att klä om bakom är önskvärt. En parkeringsplats kan anordnas längs tomtgränsen mot vattenverket. Biltrafik bör förbjudas närmare sjön annat än för nyttotrafik och av- och pålastning. Det är också lämpligt att, i anslutning till detta, upprusta badplatsen och att den förses med en ramp ner i vattnet som är tillräckligt lång för att göra badplatsen tillgänglig också för rörelsehindrade i rullstol.

Vänsterpartiet anser att området Vadstena 4:44 skall behållas och utvecklas som bad- och rekreationsplats. Därför yrkar jag yrkar på att: 

 • området på Vadstena 4:44, som avses i Dnr KS/2016:230, inte ska bebyggas
 • en lekplats och park ska anordnas där enligt ovanstående intentioner.
 • badplatsen i slutet av Lastköpingsgatan rustas upp och görs tillgänglig för rörelsehindrade

För Vänsterpartiet i Vadstena

Dag Källman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vadstena 2016-10-10

Motion angående insynsplatser i nämnder

Vår svenska demokrati baserar sig inte bara på att majoriteten beslutar utan också på att alla får komma till tals och att alla får tillgång till allt beslutsunderlag i god tid. Den demokratiska processen i kommunen skulle vinna på att samtliga partier ges möjlighet att följa en frågas gång från början till slut.

Detta innebär att även de beslutsfattare som inte har plats i nämnd borde få tillgång till beslutsunderlag och information i god tid före beslut. Dessutom bör, för att ge alla samma förutsättningar till kunskapsinhämtning, ekonomisk ersättning utgå på samma sätt som till ordinarie ledamot i nämnd.  

 

Jag yrkar därför på att:

-  insynsplatser inrättas i samtliga nämnder för de partier som saknar ordinarie ledamot eller ersättarplats

-  kallelse och annat underlag skickas till den som har insynsplats på samma sätt som till ordinarie ledamot

-  ersättning utgår till den som har insynsplats på samma sätt som till som till ordi-narie ledamot

-  den som har insynsplats har yttranderätt i samtliga frågor som behandlas i respek-tive nämnd

För Vänsterpartiet i Vadstena

Dag Källman

 

Vadstena 2016-05-30

 Motion angående försvaret av Vättern som dricksvattentäkt.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Värna vår sjö – värna Vättern

Vår sjö Vättern är en unik källsjö som i årtusenden spelat en avgörande roll för de människor som bott vid dess stränder. Så är det än idag. Vattnet tas ur sjön och blir till dricksvatten eller används som ingrediens i livsmedel. Vattnet är också en förutsättning för jordbruket och dess binäringar, för fisket och för hela turistnäringen. Vättern och dess närområden har dessutom mycket höga naturavärden genom sina unika arter och ekosystem. Sjön ingår i EU:s nätverk för Natura 2000 och i södra delen finns ”Biosfärområde Östra Vätternbranterna” som är utsett av FN genom UNESCO.

Skall Vättern även i fortsättningen kunna spela samma roll som tidigare måste den skyddas mot föroreningar. Det är livsavgörande. Förgiftas Vätterns vatten riskerar hela Vätternsbygden att bli utan ett friskt dricksvatten och den närmare halva miljon människor som idag är beroende av vatten från sjön eller vid dess utflöde mot Östersjön blir utan sitt kanske viktigaste baslivsme-del. Naturvärden, turism och fiske kommer i så fall också att spolieras. Dessutom undersöker sju kommuner i Örebro län möjligheten att ta vatten från sjön. Och i ett längre perspektiv kan Mälardalen och Stockholm bli beroende av Vätternvatten då Mälaren är så förorenad att den snart är otjänlig som dricksvattentäkt.

Kommunfullmäktige har tidigare visat en stor enighet i frågan om Vättern. Det är bra. Men verkligheten har i och med länsstyrelsens i Västra Götaland tillstånd, om ändrad verksamhet på Hammaren i Karlsborgs kommun, visat att det inte räcker med uttalande och petitioner.

Tillståndet har gett försvaret möjlighet att skjuta 44 000 skott finkalibrig ammunition, 25 000 skott grovkalibrig ammunition och 150 övningsraketer per. Varje år fram till 2026-12-31. Det gör 690 000 skott och 1500 övningsraketer rakt ner i vårt dricksvatten.

Dessutom hotas sjön av gasprospektering bland annat i Motalaviken och gruvbrytning vid Norra Kärr nedanför Gränna. Båda verksamheterna utgör mycket stora hot mot Vättern och riskerar att förstöra vattnet.

Någonting avgörande måste hända om vi skall kunna rädda vår sjö. Vi i Vadstena måste enas och med alla krafter som går i försvaret av sjön. Vi måste höras ända in i plenisalen i riksdags-huset och in i regeringskansliets korridorer. Gör vi inte det kommer vi inte att kunna rädda vår sjö.

Det är starka intressen vi har att göra med - försvaret, FMV, SAAB-koncernen och inter- nationella prospekteringsföretag i gas och metall. Mäktiga företag och organisationer som vi bara kan driva tillbaka med en ännu mäktigare folkopinion.

Vi måste få riksdag och regering att stoppa skjutningarna och förhindra gasborrning och gruvbrytning i och i närheten av Vättern och vi måste agera omedelbart.

 

Jag föreslår därför:

 • att Vadstena kommun omedelbart kontaktar samtliga kommuner runt sjön för ett möte i frågan,
 • att Vadstena kommun tar initiativet till en gemensam protestdag runt skön med demonstrationer,  möten, tal och kulturyttringar
 • att Vadstena kommun verkar för att en delegation från samtliga kommuner uppvaktar regeringen   och kräver att all skjutning, gasborrning och gruvbrytning i och omkring Vättern förbjuds.

Dag Källman/Vänsterpartiet

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Motion till partikongressen i Örebro den 5 – 8 maj 2016.  

Säkra tillgången på rent dricksvatten         

Rent och friskt vatten nu och i framtiden är en avgörande faktor för allas vår vällevnad. Vatten kommer också i framtiden att vara en av de stora bristråvaror som ger upphov till internationella konflikter.

Idag hotas ständigt stora delar av tillgången på rent och friskt vatten av olika intressen. Frågan är av avgörande betydelse och vi anser att partiet måste ta initiativ till att utreda tillgången på rent vatten. En vattenkommission skulle enligt vår mening utreda: 

- hoten mot dricksvattnet nu och på lång sikt. (Ett exempel på dessa hot är den akuta situationen för Vättern.) 

- behovet av en ny minerallag som säkrar miljöhänsynen för såväl grundvatten som råvatten. 

-    konsekvenserna av militärens, till exempel flygvapnets, storskaliga övningar tillsammans med olika andra intressenter inom och utom riket i områden med stort miljöskyddsvärde och i tätbefolkade områden.         

- behovet av att lyfta miljön som ett överordnat riksintresset i avvägning med andra intressen. 

-    konsekvenserna av att Århuskonventionen inte tillämpas på det sätt som den är avsedd. Nämligen att allmänhetens deltagande i utarbetandet av planer och program avseende miljön stärks i enlighet med EG förordning nr 1367/2006. 

-    införande av lokalt veto mot undersökning i och exploatering av gas och mineraler i alunskiffer på motsvarande sätt som det kommunala vetot mot uranbrytning. 

-    och verka för ett långsiktig och motståndskraftigt samhälle med helt fossilfri energi. 

 

Vi yrkar:

- att kongressen skall tillsätta en partikommission som utreder möjliga vägar att säkra dricksvattenförsörjningen i Sverige långsiktigt. 

– att partiet skall verka för att riksdagen och/eller regeringen också tillsätter en kommission med likalydande uppgift.

Motionärer:                                                                                                                                         Herman Donnér & Ingvar Frid/Vadstena, Rolf Hansson/Motala, Ingela Jonasson & Björn Jonasson/Jönköping, Dag Fredriksson/Skövde samt Torbjörn Björlund/Norrköping

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

 

Röd Lördag med                        Vänsterpartiet i Vadstena

Dag Källman talar på Rådhustorget  lördag 3 oktober

Nej till social nedrustning!

Vadstena kommun blöder ekonomiskt. Alla prognoser pekar på stora ekonomiska underskott under innevarande och kommande år. Men det är tyst. Den politiska majoriteten, Konsensus och Socialdemokraterna, har inte agerat hittills trots att de sitter på alla viktiga poster och har total insyn. De borgerliga – Alliansen och Miljöpartiet – är handlingsförlamade. Situationen innebär stora risker inom välfärd, skola och omsorg.

Vänsterpartiet vill väcka frågan bland Vadstenas innevånare.                               Vi vill starta en debatt och diskussion om hur underskotten skall hanteras.

Vad händer om kommunen går 10-tals miljoner back de närmaste åren? Det finns inga dolda reserver som kan täcka upp ett så stort underskott. De stora underskotten finns inom skola, vård och omsorg. Risken är stor att man söker lösningar i besparingar och nedskärningar i kvalité och antalet omsorgsplatser. Eller att klasstorlekarna ökar eller grupperna inom barnomsorgen blir större. För Vänsterpartiet i Vadstena är nedskärningar inom social sektor och skola uteslutet. Vi kommer att driva den här frågan som den viktigaste frågan tills den funnit sin lösning. Kommunen måste söka en långsiktig lösning på den katastrofala ekonomin för att rädda välfärden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vadstena 2014-11-03

Motion angående ombyggnad av Södra vägen, Margaretavägen och Birgittas väg.

Redan i samband med beslutet om Kringfart Vadstena togs frågan om att bygga om väg-sträckan Södra vägen, Margaretavägen och Birgittas väg. Vänsterpartiet i Vadstena vill aktualisera och tillföra nytt bränsle till diskussionen.

Nya riksväg 50 och Kringfart Vadstena har avlastat ovannämnda vägsträcka betydligt. Det är bra men inte tillräckligt. En del av den tunga genomfartstrafiken tar fortfarande den gamla vägen och dessutom med alldeles för hög hastighet. Trafikhastigheten måste bromsas upp och framkomligheten för cyklister och gående underlättas.

Iden om att knyta ihop stadens södra delar med de centrala delarna är god och bör få en central plats i diskussionen. Men också gångstråk, övergångsställen och cykelvägar måste tas med i helhetslösningen. Önskvärt vore att cykel- och gångvägen längs Hovsvägen, från nedfarten mot Skogen mitt emot Solhaga, kan knytas ihop med en cykel- och gångväg från Tuledet till Tycklingevägen.

Ett sätt att ta ett samlat grepp om frågan är att smalna av vägsträckan, göra en bred cykel- och gångväg och bygga ett antal, gärna fem, minirondeller av den typ som finns vid Verkstadstorget i Motala verkstad. Rondellerna tvingar ner hastigheten på trafiken och kan förses med fyra övergångsställen vardera. Dessutom kan området kring varje rondell förses med träd och planteringar. Ett framtida resecentrum skulle dessutom kunna placeras vid den öppna platsen framför Vadstenagrillen vid brandstationen.

Jag yrkar därför på att:

 • kommunen snarast påbörjar projekteringen av en ombyggnad av vägsträckan Södra vägen, Margaretavägen och Birgittas väg fram till Motalagatan enligt ovanstående intentioner. 

 

För vänsterpartiet i Vadstena 

Dag Källman 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vadstena 2014-12-14

Gör Rådhustorget bilfritt!


Motion från Vänsterpartiets i Vadstena angående gågata i centrala Vadstena mellan Rödtornet och Hamnparken och bilfritt torg framför rådhuset.
Biltrafiken över Rådhustorget stör serveringar och gående. Det är inte roligt med avgaser i maten. Hela torget är i dag mycket slitet och ingen prydnad för vår stad. Förslaget innebär att torget får en hel yta för fotgängare utan trottoarer och kanter. Detaljutformningen med belysning, sittmöbler och växtlighet med mera bör få inspiration från en tävling där alla vadstenabor, även barn,får vara med och komma med förslag.                                                       

   Det i sommar införda motorfordonsförbudet på Hovsgatan visar vilken  lugn, tyst och trevlig miljö som har skapats där.                        

   Parkering till centrala Vadstena kan lösas med en bibehållen och omdisponerad parkering med infart från Slottsgatan (mellan Rådhustorget nr 1 och nr 2) och kompletteras med parkering bakom apoteket i kvarteret Slottsfogden och om så behövs ytterligare platser mellan Konsum och polisen i kvarteret Hotellet. En breddning av gångbanan framför Spetsbutiken förbi parkeringen och en anpassad avsmalnad övergång därifrån till Hamnparken skulle knyta ihop det nya bilfria centrumet med parken.

   I detta sammanhang bör även frågan om Konsumtomten kunna tas upp. Vi återkommer till detta senare.

Idén med allt detta är att göra staden mer attraktiv för invånarna i Vadstena, och även för våra besökare vilka tillför mycket till staden som turister och förhoppningsvis blivande grannar. Genom att satsa på en central bilfri zon blir den lilla stadens stora fördelar ännu mer uppenbara för alla.

Därför yrkar jag i enlighet med vad jag har beskrivit här ovan att Storgatans förlängning förbi Rådhustorget till Slottsgatan blir gågata och får en anknytning till Hamnparken med ett övergångsställe. Rådhustorget skall enligt förslaget vara bilfritt utom för nyttotrafik under begränsad tid vardagar.

Dessa arrangemang bör vara permanenta året runt.

För Vänsterpartiet i Vadstena
Dag Källman

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dag Källman (V) yrkade avslag och återremiss på kommunstyrelsens förslag till om- och tillbyggnad av Petrus Magni skola. Frågan var uppe i kommunfullmäktige på mötet den   18 juni. Med utgångspunkt från egna erfarenheter som undervisande lärare i ämnet bild visar han på att underlaget den presenterade lokalutredningen är bristfälligt och inte håller måttet. Tillsammans med socialdemokraterna, som också yrkade på återremiss, skickades frågan tillbaka till kommunstyrelsen med förhoppning om ett nytt mera genom-arbetat förslag.

Återremissen

Komplettering till underlag för återremiss av lokalutredning/skollokalprojektet 

I förslaget till lokalprogram för om- och tillbyggnad av Petrus Magni skola nämns lokal-behovet för undervisning i bildämnet endast mycket svepande och summariskt:   ”Bildsalen ska vara anpassad för undervisning för minst 25 elever. I anslutning till salen ska det finnas två mindre avskilda rum där eleverna bland annat ostört kan redigera film. Salen ska vara utrustad med minst tre diskbänkar. Elevernas arbeten kräver goda förva-ringsutrymmen.” (sid 9, min kursivering)

Detta är allt som sägs, och bygger uppenbarligen på dåliga insikter om vad bildundervis-ning i det moderna samhället innebär. Den begränsning som följer av stora klasser (grupper om upp till 30 elever har varit på agendan) där läroplanernas krav ska tillgodoses under en begränsad lektionstid (50 eller 60 minuter per grupp) omöjliggör ett kvalitativt pedagogiskt arbete.

Att genomföra verksamheten – där individuell handledning är ett måste – i den miljön kan endast medföra en sak hos eleverna, nämligen förvirring. Då det därtill uppenbarligen är tänkt att samma lärare ska handleda såväl i de två mindre avskilda rummen som i den större bildsalen förstärks detta intryck. Hos den berörda läraren riskerar detta i sin tur att skapa en fullständigt orimlig stressituation med allt vad det innebär av olust över att inte kunna upprätthålla en reell kontaktyta för kommunikation med alla elever.

Att det planeras på detta vis tycks bygga på en synnerligen föråldrad syn på vad bildun-dervisning och bildkunskap är. Det handlar inte längre om, vilket det kanske gjorde i äldre tider, att koppla av en aning från betungande pluggämnen med att få rita och måla en stund.

Detta beror på den betydelse bildkommunikation har fått i det moderna samhället. Bildbudskap svämmar över oss överallt. Vi påverkas snabbare av bildbudskap än av text när vi slår upp en tidning och vi påverkas också hela tiden av bildflödet inom reklam och propaganda i allt fler medier. Inget av detta går att välja bort av den enskilde individen. I den världen är det minst lika viktigt att människor lär sig läsa bilder, rörliga som stillastående, som att de lär sig läsa skriven text. Det handlar om rätten till allmänbildning.

En sund pedagogik på basplanet kräver därför lokaler som är anpassade både för praktisk verksamhet där elever får bekanta sig med olika bild- och formtekniker och för teoretiska genomgångar där alla ges en möjlighet till utveckling. Detta borde istället för det föreslag-na konceptet kunna lösas med två bildsalar, utifrån ett tänkande där man delar grupperna i halvklasser (som det nu sker inom slöjdundervisningen) och längre sammanhållna lek-tionstider.

En eller annan nytillkommen diskbänk och ett par smårum löser på inget sätt de problem som finns inom skolans nuvarande bildundervisning.

För Vänsterpartiet i Vadstena

Dag Källman

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Vadstena 2014-05-13

Motion om kommunal ordlista

Vadstenabornas möjlighet att dels använda sig av kommunala tjänster, dels att förstå vad politikerna talar om och beslutar kräver förståelse för alla de uttryck som an-vänds av politiker och tjänstemän. Många ord och begrepp är svåra att förstå för en vanlig lekman. Det är inte ens självklart att olika politiker och tjänstemän menar samma sak när de använder ett politiskt fackuttryck.

Idag går det att på kommunens hemsida under rubriken ”Bygga & bo” hitta 35 ord/begrepp. Andra kommuner, till exempel Eslöv, har betydligt mer omfattande service till medborgarna. Där redovisas 120 ord/begrepp. Piteå ligger inte långt efter med sina ca 90 ord.

Det kan knappast vara en stor och tidskrävande uppgift att sammanställa en ordlista som överträffar både Eslövs och Piteås kommuner. Men det är heller inte ett arbete som är gjort en gång för alla. Det är någonting som kräver kontinuerlig uppdatering när nya ord och begrepp tas i bruk och gamla försvinner.

För att underlätta för vanliga medborgare och aktiva politiker vill Vänsterpartiet i Vadstena att kommunen upprättar en gemensam nomenklatur över ord och begrepp som förekommer inom dels det kommunalpolitiska området och dels vid nämn-dernas myndighetsutövning.

 Jag yrkar därför på:

 • att kommunen upprättar en ordlista över ord och begrepp som förekommer inom det kommunalpolitiska området och i samband med nämndernas myndighetsutövning
 • att kommunen uppgraderar ordlistan med jämna mellanrum och
 • att ordlistan publiceras lättåtkomligt på kommunens

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadstena 2014-05-13

Motion angående allmänpolitisk debatt i KF

Vid ett tillfälle om året hålls i KF en allmänpolitisk debatt. Detta sker vid samma sammanträde som beslut om budget tas. Då den allmänpolitiska debatten infaller innan budgeten antas föregrips ofta budgetdebatten och riskerar att bli något annat än just en allmänpolitisk debatt.

Den allmänpolitiska debatten infaller på dagtid, vilket minimerar allmänhetens möjlighet närvara och lyssna. Det borde ligga i allas intresse att partierna ges möjlighet att framföra sina politiska budskap i en mera övergripande form och att allmänheten kan komma och lyssna.

Vänsterpartiet menar att det är av vikt att förbättra kontakterna och dialogen mellan politiker och invånare och att den allmänpolitiska debatten blir en stående punkt vid två tillfällen per år.

Jag yrkar därför på:

 • att KF-möten med allmänpolitisk debatt alltid hålls kvällstid och inte i samband med att budgeten tas
 • att kommunfullmäktige har allmänpolitisk debatt vid två tillfällen per år
 • att rutiner och regler för den allmänpolitiska debatten skrivs in i arbetsordning för kommunfullmäktige