Bygg efter behov

Vadstena behöver flera innevånare. Kommunen skulle må bra av att växa med några tusen. Det är en bra målsättning. Vänsterpartiet är för att det byggs nya bostäder. Vi är naturligtvis för att invånarantalet blir större. Men skall Vadstena växa behövs en ökad social omsorg och skola som går hand i hand med befolkningsutvecklingen. En plan behöver skapas som innefattar både bostadsbyggande och kvalitetsäkring av skola samt omsorg.

 

För vem bygger vi?

Vänsterpartiet vill att Vadstena Fastighetsbolag AB bygger hyresrätter som är kostnadseffektiva och är tillgänglighetsanpassade. Det vill säga – har hiss om fastigheten har två våningar eller fler. Behovet av mindre lägenheter för ungdomar, ensamstående och äldre måste också tillgodoses. Vi vill att målgruppen, i första hand, ska vara människor med normala inkomster.

 

Vad vill vi bygga?

Vänsterpartiet i Vadstena vill motverka de sociala klyftorna i boendet. Vi vill eftersträva jämställdhet mellan ytter- och innerområden i tätorten. Vi vill motverka segregation i boendet. Det gäller både människors ålder, etnicitet samt hushållens storlek och inkomst.

Vi stödjer inte uppförandet av gräddhyllor, i attraktiva lägen vid vattnet och slottet, endast avsedda för ekonomiskt starka grupper.

Silosområdet väster om slottet till exempel är alldeles utmärkt att bygga hyresrätter på. Därför anser vi att silosarna skall rivas för att ge utrymme åt nya bostäder. Hus med ett par våningar som har innegårdar, lek- och parkeringsplatser kan vara ett alternativ.

Kommunen skall självklart även planera och tillgodose efterfrågan på bostadsrätter och villatomter men här är kommunens ansvar inte lika stort.

 

En kommun i balans

Skall Vadstena kommun ha en förmåga att attrahera människor och växa så förutsätter det att hela kommunen utvecklas och går i takt. En växande kommun förutsätter inte bara nya bostäder. Hand i hand med ett ökat antal kommuninvånare måste också resten av den kommunala verksamheten utvecklas. Framförallt när det gäller barnomsorg, utbildning och social omsorg, men också när det gäller kultur- och fritidsaktiviteter, kommunikationer och arbetstillfällen. Allt hänger ihop. 

Hur ser till exempel den närmaste framtiden ut för alla Vadstenas industrier och företag? Finns det expansionsmöjligheter och möjligheter till nyanställningar? Innan beslut tas om en mängd nya bostäder måste kommunen undersöka hur företagen ser på sin framtid. En förutsättning för att kommunen skall växa är bland annat att antalet arbetstillfällen ökar.

Det är viktigt att kommunen och VFAB har kontroll över situationen och att de nya bostäderna får hyres-gäster innan nya bostäder börjar byggas.                                                                                                          

 

Skydda känsliga miljöer                                                                                                                  Grönområden och kulturhistoriskt känsliga områden inom tätorten måste behandlas med varsamhet. Vid nybyggnation måste stor hänsyn tas till stadens karaktär framförallt i de centrala delarna. Nya bostäder får inte innebära att grönområden försvinner. De få grönområden och rekreationsmöjligheter som finns i tätorten måste värnas.

 

Bostäder utanför tätorten

Vänsterpartiet i Vadstena vill att Borghamn växer från en småort 1) till en tätort 2) . Det förutsätter naturligtvis att det byggs nya bostäder. Men skall Borghamsområdet växa och utvecklas krävs mer. Vi vill att kommunen arbetar för bättre kommunikationer med Borghamn/Rogslösa och att samhällsservicen blir bättre.

Vi vill att en plan för skapas för hur Borghamn/Rogslösa och andra ytterområden skall kunna utvecklas.

 

Kommentar: 

1)  En småort definieras som ort med en samlad bebyggelse med 50–199 invånare, där det är högst 150 meter mellan husen. En småort kan dock ha mer än 200 invånare om andelen fritidsbostäder överstiger 50 %.

 

2) En tätort definieras som ett tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent.

 

 

Aktuella byggfrågor

Planerna på nyproduktion i Vadstena tätort är omfattande. Omkring 500 bostäder kan komma att byggas de närmaste åren. Några frågor har passerat kommunfullmäktige där beslut har fattats. Andra befinner sig på planeringsstadiet. Här följer en redovisning om hur Vänsterpartiet i Vadstena har ställt sig och ställer sig till planer och beslut.

 

Asylenparken

– VFAB har sökt bygglov för byggnation av 48 stycken lägenheter i tre hus om fyra våningar. Vänsterpartiet i Vadstena har i kommunfullmäktige röstat för byggandet av tre punkthus i parkens södra del. Området utnyttjas i liten utsträckning för rekreation. En tennisplan och ett upplag för VFAB ligger inom byggområdet. Parken har aldrig varit en slottspark som hävdats i debatten. Området användes, när slottet nyttjades som kunglig bostad, som  träd gård och fruktodling.

– När Vadstena sockerbruks byggdes på 1870-talet försvann allt som skulle kunna påminna om en slottsträdgård. Den nuvarande parken anlades i samband med att fastighten byggdes om till mentalsjukhus och döptes om till Asylen.

– Behovet av centralt belägna hyresbostäder med god tillgänglighet var stort när frågan kom upp i kommunen. Vänsterpartiet i Vadstena bedömde att ingenting av den gamla slottsträdgården återstod och att ett kulturhistoriskt värde därför inte förelåg. Ingreppet som byggnationen i parken innebär bedömdes som ringa. Därmed röstade Vänsterpartiet för en byggnation.

 

Drottningmarken

VFAB bygger 18 och Göta Hus 16 hyreslägenheter i form av mindre flerfamiljshus. VFAB och Göta Hus har planer på ytterligare lägenheter på området i en andra etapp. Vänsterpartiet i Vadstena stödjer beslutet.

 

Klosterängen 5 och 7 samt Birgitta 5 (BS-området)

Arbete pågår för att ändra detaljplan från friliggande enbostadshus till rad-/kedjehus (ca 17) pågår.

Vänsterpartiet i Vadstena har inget att erinra i frågan.

 

Vadstena 4:132 och 4:133 (Kalkhagsvägen)

VFAB planerar byggnation av ca 20 hyreslägenheter i orm av 2 stycken 2-vånings flerfamiljshus

Vänsterpartiet i Vadstena stödjer kommunens och VFABs planer.

 

Åkermannen 26 (PREEM-området)

RIJO fastigheter i Vadstena AB vill bygga radhus på fastigheten.

Vänsterpartiet i Vadstena ser i dagsläget (2017-05-14) inget hinder för byggnation av området.

 

Vadstena 4:44, Lastköpingsgatan

HSB är intresserade att bygga ett antal bostadsrätter på fastigheten. Vänsterpartiet

 i Vadstena anser att det är av betydelse att det finns en badplats och ett rekreationsområde i slutet av strandpromenaden. Området på ömse sidor om strandpromenaden, fram till Birgittastranden bör även fortsättningsvis vara en grönyta.

Vänsterpartiet i Vadstena anser att endast området närmast vattenverket kan komma i fråga för byggnation och då endast med ett eller ett par mindre bostadshus.

 

Silosprojektet, Kronoängsvägen

Vänsterpartiet i Vadstena anser at Vadstena kommun så snart som möjligt bör dra sig ur alla avtal som rör det så kallade Silosprojektet. Silosarna bör rivas på sikt  och området bebyggas med tvåvåningshus hyresrätter med kringbyggda gårdar.

 

Folkskolan 35, 20 och 26, St. Persskolan

Området ligger centralt i staden och borde vara ett attraktivt område att bo på och här vill HSB bygga bostadsrätter på hela området. Vänsterpartiet i Vadstena anser att avsiktförklaringen med HSB skall rivas upp och att kommunen i stället skall ge VFAB ägardirektiv om byggnation av hyresrätter på den östra delen av området.

 

Den gamla skolan, från 1860-talet bör bevaras och omdanas till ett ”Vadstena kommuns kulturhus” omgivet av en park. Den nyare skoldelen från tidigt 1950-tal bör bevaras exteriört men kan byggas om till bostäder.

Byggnaden som innehåller bland annat gymnastiksal kan rivas för att ge plats åt bostäder.

 

Kommunen bör utreda om det går att renovera de båda villorna på området (Vallerska- och Lundstedska villorna). Är detta inte realistiskt och inget annat användningsområde för villorna finns bör kommunen överväga att sälja alternativt riva de båda fastigheterna

 

 

Läs mer om Vänsterpartiets bostadspolitik på:

www.vansterpartiet.se/politik/bostader